Obchodné podmienky

Akademia-Online-Podnikatela.sk / Internet-Marketing-Strategie.sk / MagickeTexty.sk

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Webové stránky Akademia-Online-Podnikatela.sk, Internet-Marketing-Strategie.sk, MagickeTexty.sk prevádzkuje:
Martin Staňo

(ďalej len "Prevádzkovateľ")

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná produkt zo stránky Akademia-Online-Podnikatela.sk (ďalej len "Kupujúci")
1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Produkty môže kupujúci objednávať prostredníctvom objednávkového formulára - vyplnením a zaslaním riadnej objednávky v elektronickej podobe.
2.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednané produkty po uhradení objednávky okamžite ako to bude možné (po nabehnutí platby na účet).

3. CENY

3.1 Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už odoslané.

4. PLATBA

4.1 Kupujúci môže zaplatiť za objednaný produkt (produkty) jednou z možností:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet prevádzkovateľa,
4.2. Platba musí byť identifikovateľná. Variabilný symbol je vždy číslo objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Produkt/y budú dodané až po uhradení objednávky.
5.2 Dodanie jednotlivých produktov je nasledovné:
Ebook Copywriting a Tajomstvá písania úspešných textov - objednaný tovar sa expeduje emailom v pdf formáte okamžite, po nabehnutí platby na účet.

Online Kurz RIM Stratégie - ihneď po prijatí platby na účet prevádzkovateľa sú odoslané kupujúcemu formou emailovej správy prístupové údaje do kurzu.

Služby: Konzultácie, Koučing - v prípade služieb sa po odoslaní objednávky Prevádzkovateľ spojí telefonicky, alebo e-mailom s Kupujúcim, a dohodnú presné podmienky čerpania služby. Až po tejto dohode uhrádza Kupujúci objednávku vo výške, ktorá bola obojstranne akceptovaná pri dohode.

6. Reklamačný poriadok - ZÁRUKA

6.1 Kupujúci - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. Podľa ustanovení uvedeného zákona je kupujúci povinný písomne informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Predávajúci má zákonnú lehotu na vrátenie všetkých platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. (Formulár pre vrátenie tovaru.)

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
c) Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

7.2 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@martinstano.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.3 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
8.2 Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8.3 Pri registrácii, resp. objednávke sú spracovávané nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, email a telefónny kontakt. Údaje sú evidované v zabezpečenom informačnom systéme bez prístupu tretích strán. Okrem externých dopravcov, pričom sú osobné údaje Kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre doručenie tovaru. Ak si Kupujúci nepraje, aby jeho osobné údaje boli zaregistrované v databáze Prevádzkovateľa, môže si tovar objednať aj bez registrácie, e-mailom alebo telefonicky.
8.4 V prípade, ak si Kupujúci praje vymazať všetky svoje osobné údaje, je potrebné Prevádzkovateľovi zaslať o tom informáciu prostredníctvom e-mailu, na základe ktorého budú všetky záznamy o jeho údajoch trvalo vymazané z databáz.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.